Sökning: "Anneli Juhlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anneli Juhlin.

 1. 1. Upplevelsen av att vårda patienter med smittsamma sjukdomar inom isolering : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anneli Björk; Vicky Juhlin; [2021]
  Nyckelord :Isolation; Nurses; Communicable diseases; Experiences; Isolering; Sjuksköterskor; Smittsamma sjukdomar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med smittsamma sjukdomar kan ibland behövas vårdas inom isolering, detta för att bryta en smittkedja och det är sjuksköterskan som har omvårdnadsansvaret. Smittsamma sjukdomar kan spridas på olika sätt exempelvis genom kontakt-, dropp- eller luftburen smitta. LÄS MER

 2. 2. Utomhusvistelsen - ett tillfälle för lärande : En studie om sex förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anneli Gezelius; Frida Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; förskollärare; utomhuspedagogik; barns lärande; förskola; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns lärande i utomhusmiljön. Den metod vi använt oss av för att undersöka detta är enskilda, halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjusvaren analyserades och tolkades med hjälp av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Interaktivt Lärande på Gymnasiet : - en utvärdering om visioner och verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Leif Andersson; Bertil Juhlin; Anneli Parvainen; [2007]
  Nyckelord :Pedagogik; IT i skolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER