Sökning: "Anneli Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Anneli Lång.

 1. 1. Tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning : En dokumentgranskning av Sveriges regioners styrdokument

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Charlotta Milde; Anneli Nordenvall; [2021]
  Nyckelord :document analysis; intellectual disability; equality; accessibility; policy document; dokumentgranskning; intellektuell funktionsnedsättning; jämlikhet; tillgänglighet; styrdokument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vägen mot rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning (ID) har varit lång. Ännu idag krävs fortsatta ansträngningar då personer med ID har avsevärt sämre hälsa och medellivslängden är minst 20 år kortare. Detta är undvikbart och ojämlikt samt en överträdelse mot lagar och förordningar. LÄS MER

 2. 2. Hur kvinnor med endometrios upplever bemötande inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anneli Djärv; Tanja Stanic Fatmi; [2021]
  Nyckelord :Encounter; Endometriosis; Communication; Healthcare; Knowledge; Women s experiences; Bemötande; Endometrios; Hälso- och sjukvård; Kommunikation; Kunskap; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a prolonged gynecological disease that causes a lot of pain during menstruation and affects many aspects of the person’s life. The disease occurs in approximately 10 percent of the fertile women worldwide, making it a public health problem. Despite that, it takes a long time to get the right diagnosis and treatment. LÄS MER

 3. 3. ”Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där” : en kvalitativ studie om ledares syn på flickfotboll

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anneli Jernhall; Elin Rosén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränare och ledare på vägledande policydokument och riktlinjer? Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?     Metod Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi genom att intervjua ledare i olika fotbollsföreningar i Österåker försöker få en bredare förståelse för flickors avhopp från föreningarna. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility och lönsamhet : Finns det ett samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och dess lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anneli Marklund; Malin Norestrand; [2016]
  Nyckelord :CSR; Corporate social responsibility; profitability; return on assets ROA ; profit margin; CSR; Corporate social responsibility; lönsamhet; avkastning på totalt kapital ROA ; vinstmarginal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilken roll har företag i vårt samhälle? Vilken funktion ska de fylla? Är företagens funktion att vara vinstmaximerande och enbart se till sitt eget bästa, eller har de ett större ansvar och skyldigheter mot samhället? Dessa frågor har diskuterats under lång tid och bilden av företag och företagande förändras kontinuerligt i takt med att samhället förändras. Tankarna om att företag har ett socialt ansvar, vid sidan av det ekonomiska, har spridit sig över världen och frågor som har dykt upp är om det finns någon motsättning mellan socialt ansvar och företagens vinstintresse. LÄS MER

 5. 5. Hur kommuniceras och integreras hållbarhet internt i organisationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Helenius; Emelie Hammar; [2014-06-27]
  Nyckelord :Kommunikation; hållbarhet; integrering; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att ha ett hållbart synsätt har blivit allt viktigare för såväl människor som företag under de senaste decennierna. Den interna kommunikationen i organisationer är grundläggande när det kommer till styrning av hållbarhet men tidigare studier har visat att kommunikationen internt i företag inte prioriteras när hållbarhetsinitativ ska implementeras. LÄS MER