Sökning: "Anneli Lindquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Lindquist.

  1. 1. Delaktighet i grundsärskolan : tio elevers och fyra speciallärares tankar och arbetssätt kring delaktighet

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Pernilla Eriksson; Anneli Lindquist; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under våra studier, till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning, har djupare förståelse uppkommit att elevers delaktighet är av största vikt för deras lärande. Men vad är delaktighet egentligen och hur ser delaktigheten ut för elever på grundsärskolan?Studiens syfte är att studera upplevd delaktighet hos en grupp elever inom grundsärskolan. LÄS MER