Sökning: "Anneli Lundmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Lundmark.

  1. 1. ”Man förlorar inget, man vinner något” : En kvalitativ studie om fotbollsdeltagandets påverkan på sociala kapitalet för unga män med flyktingbakgrund

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Anneli Lundmark; [2016]
    Nyckelord :Socialt kapital; idrott; sociala nätverk; sociala relationer;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur fotbollsdeltagande påverkar det sociala livet vad gäller nätverksbyggande och vänskapsrelationer för unga män med flyktingbakgrund. Resultaten visar att det sociala kapitalets styrka och struktur utvecklas över tid från svaga band till en kombination av svaga och starka band. LÄS MER