Sökning: "Annelie Bjelkholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Bjelkholm.

  1. 1. Konsultens upplevelse av sin yrkesform - En kvalitativ arbetslivspedagogisk studie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Ida Bohm; Annelie Bjelkholm; [2020]
    Nyckelord :Hermeneutik; identitet; konsult; konsultbolag; konsultbranschen; lärande; organisationsidentitet; organisationskultur; tillhörighet; utveckling; Social Sciences;

    Sammanfattning : Konsultbranschen växer och hur detta påverkar individer, organisationer och samhället diskuteras frekvent i media. I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. LÄS MER