Sökning: "Annelie Hellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Hellman.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : Så påverkas revisorn.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Annelie Claesson; Alexandra Hellman; [2008]
    Nyckelord :hållbarhetsredovisning; revisor; legitimitet;

    Sammanfattning : 1987 presenterade Bruntlandkommissionen sin rapport ”Vår gemensamma framtid”, denna har givit ett stort bidrag till utvecklingen inom hållbar utveckling. Kommissionen definierade varaktig, uthållig utveckling på följande sätt: ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att inskränka på kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. LÄS MER