Sökning: "Annelie Khatami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Khatami.

  1. 1. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

    Författare :Annelie Khatami; [2014]
    Nyckelord :case study; complexity; guidelines; kidney stone; quality improvement; fallstudie; förbättringsarbete; komplexitet; njursten; riktlinjer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. LÄS MER