Sökning: "Annelie Lückner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Lückner.

  1. 1. Enhetschefens dubbla roll : Synen på och hanteringen av motsättningar mellan AML och SoL

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Lena Dahlberg; Annelie Lückner; [2007]
    Nyckelord :Socialtjänstlagen; SoL; Arbetsmiljölagen; AML; Enhetschef; Äldreomsorg; Hemtjänst; Korttidsavdelning; Ledarskap;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva och öka insikten om enhetschefernas dubbla roll och deras arbetssituation då det gäller tillämpningen av arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen och hur de hanterar denna dubbla roll.De forskningsfrågor som vi har sökt svar till är:• Vad styr och vad består enhetschefernas arbete av?• Hur ser enhetscheferna på sin dubbla roll gentemot arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen?• Hur hanterar enhetscheferna motsättningar mellan arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen?Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex enhetschefer inom äldreomsorgen har intervjuats. LÄS MER