Sökning: "Annelie Sinander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Sinander.

  1. 1. Right fit Database Technology for Discounts

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

    Författare :Annelie Sinander; Alexandra Galonja; [2022]
    Nyckelord :Database Technologies; Discounts; SQL; NoSQL; Latency; Signal-to-noise-ratio; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i syfte att jämföra hur fyra olika databashanterare (DBMS) presterar inom ett begränsat antal områden för att därigenom dra slutsatser kring vilken som fungerar bäst för att lagra data om rabatter på IKEA. De databashanterare som testas är MongoDB, MariaDB, Neo4j och PostgreSQL. LÄS MER