Sökning: "Annette Everum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annette Everum.

  1. 1. "Regnbågsfamiljer" - att stå utanför samhällets normer -- "Rainbowfamilies - standing outside the norms of society

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Annette Everum; Calle Viebke; [2010]
    Nyckelord :Regnbågsfamiljer; Homosexualitet; Genus; Skola; Bemötande; Öppenhet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på hur homosexuella föräldrar upplever sin tillvaro i ett heteronormativt samhälle samt hur de ser på skolans bemötande av dem och deras barn.... LÄS MER