Sökning: "Annette Holmquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annette Holmquist.

  1. 1. Boksamtal, fungerar det? Hur lärare använder boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Holmquist Alexander; [2017]
    Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; dialogicitet; dialog; textsamtal; läsarter; föreställningsvärldar;

    Sammanfattning : Arbetet med elevers läsförståelse är en viktig komponent i undervisningen. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare arbetar med boksamtal i samband med skönlitteratur för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER