Sökning: "Annevi Sjöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annevi Sjöberg.

  1. 1. Möjligheter att gynna biologisk mångfald i svenska trädgårdar

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

    Författare :Annevi Sjöberg; [2013]
    Nyckelord :Vild trädgård; trädgårdsdesign; biologisk mångfald; artrikedom; permakultur; beteendeförändring; Community-Based Social Marketing;

    Sammanfattning : Det svenska jord- och skogsbruket domineras idag av ett fåtal arter, ängarna har nästan försvunnit och våtmarker dikas ut. Förutsättningarna för en mångfald av djur och växter utarmas i vårt land. LÄS MER