Sökning: "Annica Carlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annica Carlén.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre patienter med psykisk ohälsa inom primärvården

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Annica Carlén; Kristina Gustafsson; [2016]
    Nyckelord :psykisk ohälsa; äldre; sjuksköterskans upplevelser;

    Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett begrepp som generellt beskriver alla typer av psykiska besvär. Forskning visar att psykisk ohälsa hos äldre ökar. Hos äldre är depression den vanligaste psykiska åkomman. Psykisk ohälsa är ett komplext och tabubelagt område. LÄS MER