Sökning: "Annica Willman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annica Willman.

  1. 1. Språkets betydelse i matematikundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

    Författare :Annica Willman; [2008]
    Nyckelord :Communication; Significance of Language; Mathematics Education; Primary-School Teacher; kommunikation; matematikundervisning; mellanstadielärare; språkets betydelse;

    Sammanfattning : Språket är en viktig del i matematikundervisningen. Forskning visar att språket är betydelsefullt för utvecklingen av ny kunskap och man har också kunnat se ett samband mellan språklig och matematisk förmåga. LÄS MER