Sökning: "Annicka Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annicka Olsson.

  1. 1. Barns bildskapande i en kulturförskola

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Annicka Olsson; Mattias Wernersson; [2012]
    Nyckelord :Bildskapande; sociokulturellt perspektiv; guidning; styrning; socialt samspel;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka barnens samspel och pedagogens förhållningssätt underbildskapande aktiviteter. Studien har en kvalitativ ansats och ett sociokulturellt perspektiv dåbarns samspel vid bildskapande fokuseras i vår undersökning. LÄS MER