Sökning: "Annie Blom Björk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Blom Björk.

  1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
    Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER