Sökning: "Annie Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Annie Gustavsson.

 1. 1. Välkommen hit, välkommen hem : Queera röster om Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :queer; identitet; fenomenologi; platsanknytning; out of place;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur unga queer-personer upplever Uppsala. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv besvaras frågeställningarna ”Hur upplever unga som identifierar sig som queer att bo och leva sina vardagsliv i Uppsala?” och ”På vilket sätt rör man sig i staden och hur påverkar olika platser ens sätt att vara eller uttrycka sig?”. LÄS MER

 2. 2. Innehållet och lärarstudenterna : Lärarstudenters innehållsval, examinationsformer och bedömningar under sin verksamhetsförlagda utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsförlagd utbildning; lärarutbildning; geografi; lärarstudenter; innehållsval;

  Sammanfattning : Geografiämnet har förändrats kontinuerligt under tiden det varit ett ämne i de svenska skolorna. De ämnen och frågor som varit aktuella i samhället har influerat ämnet och skapat ett tidsenligt innehåll som är tvärvetenskapligt vilket väcker många elevers intresse. LÄS MER

 3. 3. Räknehändelsens dilemma : En kvalitativ studie om lärares arbete med språket i räknehändelser samt hur språk och upplägg påverkar elevers förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annie Eriksson; Gustavsson Emma; [2018]
  Nyckelord :Cummins fyrfältare; grundskola; lärare; matematiska förmågor; räknehändelse; språk; upplägg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur och varför verksamma lärare arbetar med språket i räknehändelser. Syftet är även att få kunskap om hur språk och upplägg i räknehändelser påverkar elevernas förståelse. LÄS MER

 4. 4. Vilken räknemetod använder du? : En kvalitativ studie om lärares divisionsundervisning och vilka räknemetoder lärare och elever använder i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annie Eriksson; Emma Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Addition; division; divisionsalgoritmer; grundskola; lärare; undervisning; upprepad; räknemetoder; sambandet mellan division och multiplikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare arbetar med division och vilka räknemetoder de väljer att använda i undervisningen. Syftet är även att få kunskap om vilka räknemetoder elever väljer att tillämpa. LÄS MER

 5. 5. Om den ogifta och självständiga kvinnans respektabla ställning : En genusanalys av framställningen av buddhism och islam på webbsidan SO-rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Annie Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Buddhism; Islam; Gender; Religion; Content analysis; SO-rummet; Buddhism; Islam; Kön; Religion; Innehållsanalys; SO-rummet;

  Sammanfattning : Nowadays there is a common understanding in the Western countries regarding how equal the genders are in the traditional Christian societies, while other countries are believed to be characterized by a patriarchal structure. This self-image has probably led to a kind of blindness concerning the problems in the vicinity and instead of emphasizing unequal trends in the West, criticize other cultures and religions for being misogynist. LÄS MER