Sökning: "Annie Man"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Annie Man.

 1. 1. Sexuellt våld i en digital tid : En kvalitativ undersökning av professionellastolkningar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Anjasdotter; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; feminism; gender order; Internet; intersectionality; professionals; sexual violence; Feminism; Internet; intersektionalitet; könsmaktsperspektivet; professionella; sexuellt våld; ungdomar.;

  Sammanfattning : Sexuellt våld är ett utbrett problem bland unga tjejer. Enligt en nationell studie har nästan en tredjedel av tjejerna på gymnasiet blivit utsatta för sexuella övergrepp. Användandet av nya teknologier för att utöva sexuella övergrepp är ett fenomen som diskuteras i större utsträckning idag. LÄS MER

 2. 2. Farmer´s attitudes towards dairy cow cleanliness : a qualitative study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Hägglund; [2022]
  Nyckelord :attitudes; clean cattle; animal welfare; dairy cow;

  Sammanfattning : Otillräckligt rena mjökkor verkar vara ett växande problem enligt insamlad data från de officiella djurskyddskontrollerna i Sverige. Detta trots att de negativa konsekvenserna som smutsighet kan ha på produktionen är välkända. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relation : Sjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation  - En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Annie Andersson; Clara Filipsson; [2022]
  Nyckelord :Abused women; experiences; feelings; meeting; responsibility; person- centered care; Ansvar; mötet; känslor; personcentrerad omvårdnad; upplevelser; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem. Det drabbar främst kvinnor där förövaren är en man. Våldet kan yttra sig genom olika uttryck och konsekvenserna är ofta allvarliga. Sjuksköterskan ska utgå från personcentrerad omvårdnad och har en betydande roll i mötet med de våldsutsatta kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER

 5. 5. Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Nordmark; Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; audit fees; concern assessment; going concern; audit procedures; human capital; audit staff salaries; crisis management; auditing; digitalization; work from home; Covid-19; “Big Four”.;

  Sammanfattning : Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. LÄS MER