Sökning: "Annie Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Annie Olsson.

 1. 1. Attityder till matematikundervisningen : Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludwig Allard; Olsson Annie; [2021]
  Nyckelord :elever; attityd; matematikundervisning; intresse; matematik; påverkan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. LÄS MER

 2. 2. Utformningen av lärmiljöer i fritidshemmet : En kvalitativ studie av den fysiska, pedagogiska och sociala miljöns betydelse för en inkluderande undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Svensson; Annie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Leisure time center; physical environments; pedagogical environments; social environments; learning environments; including learning environments; teaching; Fritidshemmet; fysisk miljö; pedagogisk miljö; social miljö; lärandemiljö; inkluderande lärmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur den pedagogiska, fysiska och sociala miljön påverkar undervisningen i fritidshemmet samt lärarnas upplevelser av de olika miljöerna. Vilka möjligheter och hinder upplever lärare i fritidshem för att anpassa miljön för alla elever? Studien bygger på semi-struktuerade intervjuer samt ett observationsschema där den fysiska och pedagogiska miljön studerades. LÄS MER

 3. 3. Meningen med rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annie Olsson; Sally Andersson; [2020]
  Nyckelord :Skolgård; Rast; Rastaktivitet; Fritidslärare; Grundlärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur grundlärare och fritidslärare förhåller sig till raster, rasternas organisering samt ostrukturerade eller strukturerade aktiviteter under rasten. För att nå fram till detta så ställer vi oss frågorna, hur är rasterna organiserade? hur resonerar grundlärare samt fritidslärare gällande yrkesroller på rasten? samt vilka är rasternas och rastaktiviteternas bidrag ur intervjupersonernas perspektiv?De teoretiska perspektiven som ligger till grund för vår studie är positioneringsteorin och ramfaktorteorin, detta hjälper oss att se hur lärare positioneras samt vilka faktorer som påverkar hur rasterna organiseras. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelser av att arbeta och ge stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annie Olsson; Jennie Berggren; [2019]
  Nyckelord :Skolsköterska; psykisk ohälsa; barn och ungdomar; personcentrerad vård; tillgänglighet; samverkan; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har den psykiska ohälsan ökat och år 2016 var det närmre 190 000 barn och unga vuxna som led av psykisk ohälsa. Tidigare forskning visar att identifieras psykisk ohälsa tidigt kan psykisk ohälsa i vuxen ålder förebyggas och skolsköterskor har en viktig roll i det arbetet. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju kunderna som bestämmer" : En kvalitativ fallstudie på livsmedelshandeln och dess digitala utveckling av försäljningskanaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Annie Andersson; Kornelia Pranjko; Amanda Olsson Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Retail; grocery trade; sales channels; the customer and digitalization.; Detaljhandel; livsmedelshandeln; försäljningskanaler; kunden och digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är den faktor som präglat hela detaljhandeln framåt och utvecklat nya försäljningskanaler. Av studiens resultat har framkommit att digitaliseringen ihop med kundens roll haft den största påverkan på hur försäljningskanalerna utvecklats. LÄS MER