Sökning: "Annie Slatter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Slatter.

  1. 1. Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Annie Slatter; [2021]
    Nyckelord :Djurskydd; Djurplågeri; Förvaltningsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. LÄS MER