Sökning: "Annie Stenfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Stenfelt.

  1. 1. En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Annie Stenfelt; [2019-03-11]
    Nyckelord :Lärobok; matematik; lärarhandledning; kommunikativ interaktion.;

    Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen. LÄS MER