Sökning: "Annie Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Annie Svensson.

 1. 1. Utformningen av lärmiljöer i fritidshemmet : En kvalitativ studie av den fysiska, pedagogiska och sociala miljöns betydelse för en inkluderande undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Svensson; Annie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Leisure time center; physical environments; pedagogical environments; social environments; learning environments; including learning environments; teaching; Fritidshemmet; fysisk miljö; pedagogisk miljö; social miljö; lärandemiljö; inkluderande lärmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur den pedagogiska, fysiska och sociala miljön påverkar undervisningen i fritidshemmet samt lärarnas upplevelser av de olika miljöerna. Vilka möjligheter och hinder upplever lärare i fritidshem för att anpassa miljön för alla elever? Studien bygger på semi-struktuerade intervjuer samt ett observationsschema där den fysiska och pedagogiska miljön studerades. LÄS MER

 2. 2. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 3. 3. ”Du borde verkligen inte visa känslor, särskilt inte om du är pojke” : En systematisk litteraturstudie om pojkars upplevelser kring hur maskulinitet och könsnormer begränsar hjälpsökande för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Svensson; [2019]
  Nyckelord :adolescent boys; mental Illness; masculinity; gender norms; help-seeking behavior; pojkar; psykisk ohälsa; maskulinitet; könsnormer; hjälpsökande beteende;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, där pojkar är överrepresentativa i självmordsstatistiken. Maskulinitetsnormer kan ha negativa konsekvenser för pojkars sätt att uttrycka psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser i samband med sin egenvård vid venösa bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annie Svensson; Beatrice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; upplevelser; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är den vanligaste sårdiagnosen och påverkar livet negativt då personer kan uppleva obehaglig lukt från såret samt smärta vilket kan leda till isolering. Egenvården är en viktig del i behandlingen när det kommer till sårläkningen och den främsta åtgärden är att minska bensvullnad genom att exempelvis använda kompressionsstrumpor och ha benen i högläge. LÄS MER

 5. 5. Högfrekventa innehållsord i svenska bilderböcker - förskolebarns förmåga att producera vanligt förekommande innehållsord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Annie Karlsson; Anna Svensson; [2019]
  Nyckelord :barnspråk; korpus; lexikal-semantisk utveckling; semantiska domäner.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att bidra till insikter om den lexikal-semantiska utvecklingen genom att identifiera vilka innehållsord samt semantiska domäner barn förväntas behärska i förskoleåldern. Metod: En korpus av populära bilderböcker för svensktalande barn sammanställdes för att undersöka vilka ord som är högfrekventa samt vilka semantiska domäner dessa ord tillhör. LÄS MER