Sökning: "Annika Abrahamsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Abrahamsson.

 1. 1. Att förstå matematik. Om lärares roll och arbete samt deras syn på ämnesintegrering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Abrahamsson; Gerd Bäckström; [2015-05-21]
  Nyckelord :specialpedagogik; grundsärskola; ämnesintegrering; problemlösning i matematik; interaktion; läs-; ord- och begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur lärare i grundsärskola arbetar ämnesintegrerat med problemlösningar i matematik. De centrala frågeställningarna i studien är: • Hur arbetar lärarna med läs-, ord- och begreppsförståelse i samband med matematisk problemlösning? • Hur arbetar lärarna med stöd och anpassning vid undervisningssituationer? • Hur upplever lärarna betydelsen av interaktion vid problemlösningar i matematik? Teori: Studien har en teoretisk del som kort beskriver det specialpedagogiska- och sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal - en enkätstudie ur omvårdnadspersonalens perspektiv på korttidsboende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Annika Abrahamsson; Eva Gredevik-Heinebrün; [2009]
  Nyckelord :Nurse; healthcare personnel; communication; Sjuksköterska; omvårdnadspersonal; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en grundläggande förutsättning för patientsäkerheten inom vårdorganisationen. Tidigare forskning inom området handlar till stor del om kommunikation mellan sjuksköterska och patient eller sjuksköterska och läkare. LÄS MER

 3. 3. Målstyrning i offentlig verksamhet : En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor / Result control in the public sector – A case study of the experiences of the employees regarding their participation in result control at the local Tax Offices in Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Annika Abrahamsson; Angelica Bernström; Jonna Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :Målstyrning; mål; offentlig verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Målstyrning i offentlig verksamhet – En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor. Författare: Annika Abrahamsson, Angelica Bernström och Jonna Gustafsson Handledare: Eva Lövstål Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp Syfte: Syftet med studien är att beskriva och försöka identifiera vad det får för konsekvenser på lokal nivå att en målstyrd offentlig verksamhet samtidigt är en hierarkiskt uppbyggd organisation där besluten fattas på en högre nivå. LÄS MER