Sökning: "Annika Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Annika Andersson.

 1. 1. I VÄNTAN PÅ DEN SISTA VILAN - En studie om konflikter, medling och emotioner vid begravning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Annika Andersson; [2018-08-21]
  Nyckelord :begravningslag; medling; skam; sociala band; sorg; tvist;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte består i att undersöka hur medlingsförfarandet vid begravningstvister ser ut i praktiken i två regioner. För att belysa eventuella geografiska skillnader ämnar studien att jämföra de två olika regionernas medlingsförfaranden med varandra. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att komma hem med sitt prematurt födda barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annika Andersson; Ida Johansson; Kajsa Sjunnesson; [2018]
  Nyckelord :Coming home; experiences; parents; premature born child; Föräldrar; komma hem; prematurt fött barn; upplevelser;

  Sammanfattning : Varje år föds drygt 15 miljoner barn prematurt. Ett prematurt fött barn är i behov av specialiserad vård med fokus på hens välmående. Detta kan medföra att föräldrars involvering i omvårdnaden av sitt barn åsidosätts och möjligheten till anknytning försämras. LÄS MER

 4. 4. Aurorabarnmorskors erfarenheter av att arbeta med förlossningsrädda kvinnor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annika Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förlossningsrädsla; barnmorska; erfarenhet; stöd.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Förlossningsrädsla är ett omfattande begrepp och det är något som drabbar ca 25% av alla gravida i olika utsträckning. Stödet till dessa kvinnor varierar över landet. Syfte: Att belysa Aurorabarnmorskors erfarenheter av att arbeta med förlossningsrädda kvinnor. Metod: En intervjustudie har tillämpats. LÄS MER

 5. 5. Står svensk klimatpolitik på (o)jämlika grunder? En intersektionell diskursanalys av Grön Infrastruktur.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Annika Andersson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; intersektionalitet; Grön Infrastruktur; klimatpolitik; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv samt en diskursanalytisk metod skapa förståelse för hur diskurser av maktstrukturer är synliga i svensk klimatpolitik. Det empiriska material som ligger till grund för studien utgår från den europeiska såväl som den svenska strategin för Grön Infrastruktur, samt Norrbottens handlingsplan för Grön Infrastruktur. LÄS MER