Sökning: "Annika Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Annika Andersson.

 1. 1. I populismens farvatten - Samtalsanalys av mediepopulism hos journalister i SVT:s partiledarutfrågningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andreas Andersson; Peter Karlberg; Harald Vedin Sjöström; [2023-03-10]
  Nyckelord :Populism; Media populism; News interviews; Neutrality; Journalism;

  Sammanfattning : Abstract Title: I populismens farvatten Authors: Andreas Andersson, Peter Karlberg & Harald Vedin Sjötröm Level: Bachelor’s thesis in journalism Term: HT 2022 Supervisor: Annika Bergström Keywords: Populism, Media populism, News interviews, Neutrality, Journalism Aim of thesis: This thesis seeks to study the occurrence of media populism in Sweden’s television’s (SVT) party leader questionings leading up to the 2022 Swedish parliamentary election. The main question we seek to answer is: Are there elements of a populist interview style in the party leader questionings? Theoretical framework: The main framework used in this thesis is based on Benjamin Moffitt’s (2016) definition of populism as a political style. LÄS MER

 2. 2. Den flerspråkiga förskolan : En studie om hur förskollärare talar om arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Andersson; Annika Berntsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Utifrån samhällsförändringen som sker gällande det ökade antalet flerspråkiga barn i förskolan är det aktuellt att lyfta arbetet kring flerspråkighet. Forskningen visar att de insatser som tillförts för barn med annat modersmål än svenska är otillräckliga. LÄS MER

 3. 3. Det kusligt främmande : Das unheimliche i fotografier av Annika von Hausswolff och Maria Miesenberger

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Ellinor Andersson; [2022]
  Nyckelord :Das unheimliche; Det kusligt främmande; Det kusliga; Uncanny; Annika von Hausswolff; Maria Miesenberger; Semiotik;

  Sammanfattning : Samtidigt som das unheimliche tycks ha fått ett genombrott inom såväl det litteraturvetenskapliga som det filmvetenskapliga fältet har det förblivit ett marginaliserat område inom konstvetenskapen. Motiveringen till detta tycks vara att dess undanglidande natur gör det svårt att slå fast dess visuella uttryck samtidigt som upplevelsen är för nära knutet till det uppfattande subjektets personlig historia och psykologiska disposition för att tillskrivas någon allmän giltighet. LÄS MER

 4. 4. Säkert distansarbete : En studie om informationssäkerhet vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Annika Salomonsson; Elin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Information security is a crucial part of every organization. The abrupt transitionto remote work caused by the pandemic Covid-19 forced organizations to adjusttheir routines and information systems so that work could continue at remote. Thischallenge affects the company in several ways: both technical and organizational. LÄS MER

 5. 5. PLÖTSLIG DÖD. - En litteraturstudie som belyser sjuksköterskans erfarenheter av att möta närstående vid plötslig död.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Ebba Malmberg; Elin Andersson; [2020-06-26]
  Nyckelord :erfarenheter; sjuksköterska; plötslig död; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora en närstående är något av det mest emotionellt påfrestande en människa kan vara med om. Vårda närstående vid plötslig död kan vara något av det svåraste och mest utmanande sjuksköterskor står inför i sin profession. I yrkesrollen ingår det att kunna bemöta människor i kris. LÄS MER