Sökning: "Annika Bernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Bernström.

  1. 1. Målstyrning i offentlig verksamhet : En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor / Result control in the public sector – A case study of the experiences of the employees regarding their participation in result control at the local Tax Offices in Blekinge

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Annika Abrahamsson; Angelica Bernström; Jonna Gustafsson; [2008]
    Nyckelord :Målstyrning; mål; offentlig verksamhet; kommunikation;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Målstyrning i offentlig verksamhet – En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor. Författare: Annika Abrahamsson, Angelica Bernström och Jonna Gustafsson Handledare: Eva Lövstål Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp Syfte: Syftet med studien är att beskriva och försöka identifiera vad det får för konsekvenser på lokal nivå att en målstyrd offentlig verksamhet samtidigt är en hierarkiskt uppbyggd organisation där besluten fattas på en högre nivå. LÄS MER