Sökning: "Annika Blomberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Blomberg.

  1. 1. Att informera barnet om att det är föremål för en utredning hos socialtjänsten : ur socialsekreterarnas perspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Annika Blomberg; Angelica Hede; [2005]
    Nyckelord :Barnavårdsutredning; Information; Barns röst;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare talar om att de hanterar delgivning av information till barn om att de är föremål för en utredning hos socialtjänsten. Frågeställningarna gällde huruvida socialsekreterarna säger att de delger barnen information samt hur bristande information påverkar samtalet med barnet, och även hur socialsekreterarna resonerar kring lagstiftning och etik i dessa frågor. LÄS MER