Sökning: "Annika Bruno"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Bruno.

  1. 1. Den administrativa chefens roll som förmedlare och medlare vid ett svenskt universitet : En kvalitativ studie om faktorer och aktörer som påverkar styrningen av organisationen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Annika Tibblin; [2018]
    Nyckelord :Administration; förmedlare; styrning;

    Sammanfattning : Administration är något alla ägnar tid åt både till vardags och i arbetet. Denna studie behandlar administrationen inom arbetslivet vid ett svenskt universitet. Debattartiklar och forskning visar på en spricka mellan kärnverksamheten och administrationen i diskussionen om universitetens uppdrag, roll och styrning. LÄS MER