Sökning: "Annika Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Annika Eriksson.

 1. 1. KM II : En analys av Malmö konstmuseums satellitverksamhet som extra-institutionell praktik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Rosenkvist; [2022]
  Nyckelord :Malmö Art Museum; KM II; Malmö; extra-institutional; exhibition studies; Actor-Network Theory; alternative spaces; exhibition as spatial construct; Göran Christenson; trans-local; Michael Elmgreen; Malmö konstmuseum; KM II; Malmö; extra-institutionell; utställningsstudier; Actor-Network Theory; alternativa rum; utställningen som rumslig konstruktion; Göran Christenson; Rosengård; translokal; Anneè Olofsson; Annika Eriksson; Ann Lislegaard; Michael Elmgreen;

  Sammanfattning : KM II. An analysis of Malmö Art Museum’s satellite space as extra-institutional practice maps the activities of the hitherto unexplored satellite exhibition space KM II, including the 14 exhibitions that were shown in KM II’s two spaces in Malmö’s harbor and in the suburb Rosengård. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors vårdande kommunikation i preanestesifasen : En Fokuserad etnografi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Annika Eriksson Borg; Sofia Bohlin; [2022]
  Nyckelord :Vårdande relation; vårdande kommunikation; personcentrerad vård; anestesisjuksköterska; etnografi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund – Vårdande kommunikation är komplext och viktigt att studera eftersom den kan påverka vårdens kvalitet och patientens upplevelse av kvalitet. Syfte - Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskors vårdande kommunikation med patienter i preanestesifasen Metod – Metoden var kvalitativ, induktiv och beskrivande fokuserad etnografi. LÄS MER

 3. 3. Barn som anhöriga. En implementeringsstudie av vuxenhabiliteringens stöd till barn som anhöriga ur ett barnombud/kurators perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Implementation; Fixsen Core Implementation Components; support children as next of kin; patients with disabilities; healthcare worker; healthcare counselor.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how healthcare counselors in their role as child representatives at adult habilitation clinics in Sweden experience the implementation of support for children as next of kin. Healthcare law in Sweden states that children as next of kin are entitled to information, advice and support by healthcare professionals when living together with an adult relative that has; a mental disorder or a mental disability, a serious physical illness or injury, are addicted to alcohol or other addictive substances or if the adult unexpectedly dies (SFS 2017:30, 5:7). LÄS MER

 4. 4. Elevhälsa på distans: skolsköterskors upplevelser av videosamtal med gymnasieelever under Covid-19-pandemin : En kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annika Björneheim; Kristina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :health visits; remote care; school health service; student-nurse conversations; video meetings; elevsamtal; hälsobesök; skolhälsovård; televård; videomöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under Covid-19-pandemin använde skolsköterskor på gymnasiet videosamtal för att kommunicera med sina elever. Enligt kompetensbeskrivningen ska skolsköterskan kunna ta ny teknik i anspråk och använda informations- och kommunikationsteknik för att kommunicera. LÄS MER

 5. 5. Att främja modersmål i förskolan : Pedagogers inställning och aktiviteter

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Evelina Eriksson-Glad; Annika Hovbrandt; [2020]
  Nyckelord :Preschool education; mother tongue pedagogy; intercultural education; Sociocultural theory; Sweden; Modersmål; förskolepedagogik; interkulturell utbildning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this essay, is to investigate how preschool pedagogues support mother tongue development. The research questions guiding our study were the following: What activities encourage mother tongue development? What approach do pedagogues have towards mother tongue development?  The theoretical framework used to guide the collection and analysis the empirical material is social-cultural theory, and the related concepts of mediation and diversified normality. LÄS MER