Sökning: "Annika Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Annika Eriksson.

 1. 1. Kinas närmande till Afrika - en etablering av ett motstånd mot västvärldens hegemoni?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Annika Eriksson; [2019-09-16]
  Nyckelord :historical blocs; South-South Cooperation SSC hegemony; China-Africa relations;

  Sammanfattning : China’s rapprochement with Africa is an increasingly controversial topic in the Western world and not least is China’s propensity to have a hegemonic agenda a recurring issue. A common claim is that China by emphasizing shared interests and solidarity in the South, aspires to win over African nations’ solidarity to challenge the prevailing Western hegemony. LÄS MER

 2. 2. TAKK – en del i en tillgänglig lärmiljö i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Brandt; Annika Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Kommunikation; Flerspråkighet; Förändringsarbete; Inkludering; Organisation; Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation TAKK ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Eriksson, Annika & Brandt, Sara (2019) TAKK- en del i en tillgänglig lärmiljö i förskolan (Sign Supported Speech – a Way to Achieve an Accessible Learning Preschool Enviroment) en kvalitativ studie om förskolechefers och specialpedagogers syn på TAKK som en utbildningsinsats i förskolan. Bakgrund Vi arbetar som förskollärare i en kommun som har bedrivit utbildningsinsatser under ett antal år för att utbilda pedagogerna i TAKK. LÄS MER

 3. 3. Vi rockar sockor varje dag : en kvalitativ receptionsstudie rörande medierepresentationen av Downs syndrom och kampanjen Rocka Sockorna utifrån ett föräldraperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Eriksson; Hannah Lindell; [2018]
  Nyckelord :Medier; Representation; Cripteori; Kampanj; Downs syndrom; Strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi rockar sockor varje dag - En kvalitativ receptionsstudie rörande medierepresentationen av Downs syndrom och kampanjen Rocka Sockorna utifrån ett föräldraperspektiv är författad av Hannah Lindell och Sandra Eriksson inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsen ämnar undersöka genom intervjuer hur kampanjen Rocka Sockorna upplevs och används av föräldrar till personer med Downs Syndrom samt vad intervjuobjekten tycker om medierepresentationen av Downs syndrom. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändringar, psykisk hälsa, ålder, kön och anställningsform : En kvantitativ studie om samband och skillnader mellan svensk och spansk vårdpersonal inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; psykisk hälsa; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar inom välfärdsorganisationer har blivit allt vanligare sedan finanskrisens början 2008. Denna uppsats var en del i ett större projekt mellan Umeå Universitet och Barcelona Universitet. LÄS MER

 5. 5. "När det är som jävligast borde det finnas ett system" : Socialtjänstens klienters erfarenheter av samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Jannci Blomgren Øvergaard; Annika Eriksson; [2018]
  Nyckelord :interprofessional collaboration cooperation; client’s perspective; social work; social services; samverkan; klientperspektiv; socialt arbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka klienters uppfattningar av samverkan inom socialtjänsten samt mellan socialtjänsten och andra aktörer inom det människobehandlande området. Detta gjordes med en kvalitativ metod där sex stycken halvstrukturerade intervjuer genomfördes med klienter vars barn var aktuella inom individ och familjeomsorgen hos socialtjänsten i en mellanstor kommun. LÄS MER