Sökning: "Annika Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Annika Karlsson.

 1. 1. Arbetsplatsförlagt lärande för frisörelever med diagnosen autism eller adhd i behov av anpassningar och stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Adhd; Arbetsplatsförlagt lärande; Autism; Samverkan; Stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur en tillgänglig lärmiljö för frisörelever på nationellt hantverksprogram med diagnoserna autism och adhd skapas på arbetsplatsförlagt lärande (APL) med fokus på anpassningar, stödinsatser, ansvarsfördelning och samverkan. Kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer med yrkeslärare från yrkesprogram med inriktning frisör och handledare på frisörsalonger. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Karlsson; Johanna Lind; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och i Sverige lever flera hundra tusen personer med sjukdomen. För att personer med KOL ska uppnå en god livskvalité krävs ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att man ser människan bakom sjukdomen och inte endast sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares möten med elevers olika behov En kvalitativ studie om hur lärare strävar efter en inkluderande matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Åsa Hildesson Nisén; Annika Karlsson Norrstad; [2020-02-25]
  Nyckelord :Matematikundervisning; likvärdighet; relationell pedagogik; livsvärlden; mångfald; inkludering;

  Sammanfattning : SyfteLikvärdigheten i svensk skola sjunker och skolsegregationen ökar. Matematik är det ämne där lägst andel elever i årskurs 6 och 9 blir godkända. Studiens syfte är att studera matematiklärares erfarenheter av möten med elevers mångfald och olika förutsättningar i ordinarie matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Ordförståelse i SVA03 och SVE03 : en jämförelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Annika Karlsson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförståelse; läsvanor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen redogör för en jämförelse av ordförståelsen hos L1- och L2-elever och urvalsgruppen har varit elever som läser gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3. Syftet var att studera skillnaderna grupperna emellan, både kvantitativt och kvalitativt, samt kopplingen till informanternas läsvanor. LÄS MER

 5. 5. Variationer av uppfattningar om det pedagogiska ledarskapet i förskolan : En fenomenografisk studie om förskollärares och rektorers uttryckta uppfattningar om sitt pedagogiska ledarskap i relation till läroplanen 2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annika Karlsson; Jennifer Alamer; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical leadership; preschool; phenomenography; curriculum; Pedagogiskt ledarskap; fenomenografi; förskola; läroplan; reviderad läroplan; uppfattning; förutsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och rektorer uppfattar sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet i samband med den reviderade läroplanen 2018 som trädde i kraft 2019. Syftet besvaras genom forskningsfrågorna: Hur uppfattar förskollärare sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet? Hur uppfattar rektorer sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet? Studien utgår från en fenomenografisk ansats där begreppet uppfattning är centralt. LÄS MER