Sökning: "Annika Lilja"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Lilja.

 1. 1. En bro eller en ö : En studie av elevers upplevelse av Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lilja; [2021]
  Nyckelord :Förståelse; inflytande; KASAM; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om elevers känsla av sammanhang på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion utifrån begreppen förståelse, mål och inflytande. Frågeställningarna är huruvida eleverna vet vilket program de går och vad detta innebär, samt hur skolans sätt att organisera sitt yrkesintroduktionsprogram påverkar elevernas känsla av sammanhang och om de upplever sig ha inflytande över sin utbildning. LÄS MER

 2. 2. Internprissättning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carina Andersson; Pia Lilja; Annika Carlsson; [2007]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; motivation; transfer price; inter-company transfer price och intra-group transfer price;

  Sammanfattning : Vi har kommit fram till att KMT RS syfte med att använda internpriser är: att öka kostnadsmedvetenheten hos personalen, att fördela kostnader, att få fram ett externt timpris samt att ge styreffekt. Detta för med sig en lägre resursförbrukning och förbättrade underlag för vardagliga beslut. LÄS MER

 3. 3. Pojkar har skägg, det har inte flickor, det är för att de ska vara lite finare : – Sexåringens syn på kvinnligt och manligt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Anna-Lena Karlsson; Eva Lilja; Annika Sandahl; [2007]
  Nyckelord :förskoleklassbarn; kvinnligt; manligt; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få veta hur sexåringen i tre förskoleklasser ser på kvinnligt och manligt. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:– Anser barnen att det finns sysselsättningar beroende på könstillhörighet?– Inom vilka områden anser barnen att kvinnor och män är jämställda?– Anser barnen att det är skillnad på flickor och pojkar?För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av en kvantitativ strukturerad enkät och kvalitativa intervjuer med öppna svar, i tre olika förskoleklasser. LÄS MER