Sökning: "Annika Lindström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Lindström.

 1. 1. Tre sötningsmedels påverkan på tarmfloran

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annika Lindström; [2017]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; stool sample;

  Sammanfattning : Idag pekar allt mer forskning på tarmflorans betydelse för individens hälsa. En förändrad tarmflora, dysbios, har kunnat kopplats till flertal olika sjukdomstillstånd, så som tjocktarmscancer, autoimmuna sjukdomar och allergier. Tarmfloran påverkas av det vi äter och det är därför av vikt att studera hur kosten påverkar tarmfloran. LÄS MER

 2. 2. Hörde jag en melodi? : Om musikskapande i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Annika Norberg; [2016]
  Nyckelord :musik; kreativitet; musikdidaktik; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka musikskapande som pedagogisk aktivitet i musikämnet i grundskolan. Några delsyften har varit att undersöka hur musikskapandemoment planeras och genomför i skolan, undersöka vad det finns för undervisningsmaterial tillgängligt som berör musikskapande, men även beskriva olika pedagogiska strategier vid skapandemoment. LÄS MER

 3. 3. Lugnare katter på kliniken? : en studie om användningen av syntetiska analoger tillfelina ansiktsferomoner på svenska djursjukhus

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annika Lindström ; [2009]
  Nyckelord :feromoner ; katthantering; djuromvårdnad; stress; djursjukhus; feromonterapi; katt;

  Sammanfattning : Pheromones are chemical substances representing very specific signal messages within a species. Although a lot remains unknown about their precise effects, it is known that pheromones influence the behaviour of the receiver. LÄS MER