Sökning: "Annika Müller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Müller.

  1. 1. Balanserat styrkort i en polisorganisation - en fallstudie av Polisområde Malmö på användning och erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Engkvist; Annika Larson; Björn Gustafsson; [2002]
    Nyckelord :Balanserat styrkort; Offentlig; Polisen; Användning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Balanserat styrkort i en polisorganisation – en fallstudie av Polisområde Malmö på användning och erfarenheter Författare: Mikael Engqvist, Björn Gustafsson och Annika Larson Handledare: Gert Paulsson och Jan-Olof Müller Problem: Den traditionella ekonomistyrningen har kritiserats hårt de senaste tio åren, vilket lett till att nya styrsystem utvecklats. De nya styrverktygen ser verksamheten på ett nytt sätt och är inte lika bakåtriktade, kortsiktiga och alltför ekonomiskt orienterade som tidigare styrverktyg. LÄS MER