Sökning: "Annika Naviga"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Naviga.

  1. 1. DESTRUKTIVT LEDARSKAP - En studie om vad som bör undvikas i ledarskapet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Helen Lundström; Annika Naviga; [2020-09-03]
    Nyckelord :destructive leadership; organizational culture; passive leadership;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what factors contributes to a constructive leadership and what factors leads to a destructive leadership. The thesis has its basis in documents about leadership training which we processed and used as empirical material. LÄS MER