Sökning: "Annika Oscarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Oscarsson.

  1. 1. Arbetslag- trevligt eller effektivt? En studie om några lärares uppfattning om arbetslagets funktion och organisation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Louise Holmqvist; Annika Oscarsson; [2006]
    Nyckelord :arbetslag; organisationsteori; SPSS; samverkan; läroplaner;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad lärare på två olika skolor anser om arbetslagens funktion, hur dessa är organiserade samt vilka frågor arbetslagen arbetar med. Med dessa utgångspunkter vill vi undersöka huruvida arbetslagens arbete stämmer överens med de tankar som finns kring arbetslag i läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94. LÄS MER