Sökning: "Annika Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Annika Petersson.

 1. 1. Stridsyxekulturens uppkomst i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Petersson; [2019-02-20]
  Nyckelord :Arkeologi; Snörkeramiskkultur; Stridsyxekultur; DNA; Isotopanalyser; Pest; Diet; Båtyxor; Snörkeramik; Hockerställning;

  Sammanfattning : The world is getting more and more technical, science has transformed everyday life as well as our workplaces, the same goes for archaeology. This paper is analysing how older theories are comparative to studies where DNA and isotope analysis now can give a clearer picture regarding where an individual was raised, how their diet was and what heritage they had. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som gynnar läsutveckling - utifrån ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Petersson; Annika Lund; [2019]
  Nyckelord :Faktorer; Läsutveckling; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this knowledge overview is to investigate several factors that contribute to the reading development of students in the lower grades in elementary school. We want, as future teachers, gain knowledge so we can provide a good education based on good conditions. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Biljana Stanojevic; Annika Petersson; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; strategier; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. LÄS MER

 4. 4. "Att läsa för livet liksom"

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Dahlberg; Hanna Petersson; [2016]
  Nyckelord :läsundervisning lässvårigheter critical literacy;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: ”Att läsa för livet liksom” - En kvalitativ studie kring lärares erfarenheter och uppfattningar om läsutveckling, lässvårigheter och critical literacy Författare: Annika Dahlberg och Hanna Petersson Typ av uppsats: Examensuppsats, avancerad nivå, 15 hp Handledare: Anna-Karin Svensson, Examinator: Birgitta Lansheim Program: Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Datum: 2016-05-24 Förväntat kunskapsbidrag: Vår studie bidrar med tio lärares erfarenheter och uppfattningar kring läsundervisning, lässvårigheter och critical literacy. LÄS MER

 5. 5. Elitorienterares kost- och vätskeintag inför och under en tävlingshelg - Uppnår orienterarna rekommendationerna för optimal prestation?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ulf Petersson; Annika Östman; [2011-03-02]
  Nyckelord :Sports nutrition; endurance athletes; dietary survey; orienteering;

  Sammanfattning : För att en elitidrottare ska prestera optimalt under träning och tävling, är det viktigt att hon/han har en adekvat kosthållning. Särskilda näringsrekommendationer för idrottare har framarbetats. LÄS MER