Sökning: "Annika Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Annika Petersson.

 1. 1. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER

 2. 2. Stridsyxekulturens uppkomst i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Petersson; [2019-02-20]
  Nyckelord :Arkeologi; Snörkeramiskkultur; Stridsyxekultur; DNA; Isotopanalyser; Pest; Diet; Båtyxor; Snörkeramik; Hockerställning;

  Sammanfattning : The world is getting more and more technical, science has transformed everyday life as well as our workplaces, the same goes for archaeology. This paper is analysing how older theories are comparative to studies where DNA and isotope analysis now can give a clearer picture regarding where an individual was raised, how their diet was and what heritage they had. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Biljana Stanojevic; Annika Petersson; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; strategier; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. LÄS MER

 4. 4. "Att läsa för livet liksom"

  Magister-uppsats, Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Dahlberg; Hanna Petersson; [2016]
  Nyckelord :läsundervisning lässvårigheter critical literacy;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: ”Att läsa för livet liksom” - En kvalitativ studie kring lärares erfarenheter och uppfattningar om läsutveckling, lässvårigheter och critical literacyFörfattare: Annika Dahlberg och Hanna PeterssonTyp av uppsats: Examensuppsats, avancerad nivå, 15 hpHandledare: Anna-Karin Svensson, Examinator: Birgitta LansheimProgram: Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.Datum: 2016-05-24Förväntat kunskapsbidrag: Vår studie bidrar med tio lärares erfarenheter och uppfattningar kring läsundervisning, lässvårigheter och critical literacy. LÄS MER

 5. 5. Den reflekterande ledarrollen i sociala organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annika Sjögren Arvidson; [2013]
  Nyckelord :Reflection; action; leadership; organization; Reflektion; handling; ledarskap; reflektion;

  Sammanfattning : Abstract   Author: Annika Sjögren Arvidson Title: The reflective leadership role in social service organizations   Supervisor: Anders Giertz Assessor: Jan Petersson     I have studied the leadership role of unit managers in social service organizations and their relationship to the concept of reflective approach. I started from a curiosity about how and if unit managers within social services use the concept reflective approach in their leadership role, and how their organizations look upon this and what the consequences are. LÄS MER