Sökning: "Annika Rosenqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Annika Rosenqvist.

 1. 1. Aktiv transport till arbetet? En explorativ studie om betydelsefulla faktorer vid val av transportmedel i samband med en hälsopromotiv intervention

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Carlson; Sara Nordlöf; Annika Rosenqvist; [2019-08-14]
  Nyckelord :aktiv transport; attityder; hälsopromotiv intervention; social påverkan; hälsa;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Beatrix AlgurénExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. ”Jäklar anamma, jag kan!” – en studie om vad som har betydelse för att kunna genomföra varaktiga livsstilsförändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Rosenqvist; Lina Ek; [2017-12-11]
  Nyckelord :lifestyle changes; district nurse; public health; support;

  Sammanfattning : Introduction: A district nurse often meets patients with poor health related to their lifestyle choices. It is clearly stated that a district nurse shall work to prevent disease and help patients to improve their health. In order to do that it is important to support people in making healthy lifestyle choices. LÄS MER

 3. 3. Mottagande till grundsärskolan - Livets lotteri

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Hellman; [2014-04-10]
  Nyckelord :kommunens rutiner; mottagande till grundsärskolan; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att studera kommuners rutiner vid mottagande till grundsärskolan och särskiljande skolformer. Detta utifrån elevhälsoteams etablerade erfarenheter och med fokus på elever med utländsk bakgrund. Teori: Uppsatsen har ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att inte vara med : Pedagogers beskrivning om sitt arbete i förskolan med barn som har ett inagerande beteende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Christel Lundberg; Annika Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :beteende; lek; inagerande; kommunikation; pedagogens förhållningssätt; samspel;

  Sammanfattning : BakgrundI kapitlet bakgrund ger vi en beskrivning av barn med ett inagerande beteende ochpedagogernas betydelse för dessa barn. Vi redogör också för lekens, samspelets,kommunikationens och föräldrasamverkans betydelse för barn med ett inagerande beteende. I bakgrunden redogörs även relevant forskning. LÄS MER

 5. 5. TENS- och akupunkturbehandling. Alternativ att lindra lidande och förbättra livskvalitet i palliativ vård?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Annika Rosenqvist; Ella Äng; [2007-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transcutan elektrisk nervstimuleringsbehandling (TENS) och akupunkturbehandling utövas mer och mer i den moderna hälso- och sjukvården. Båda dessa behandlingsformer har utövats sedan runt 2000 f kr mot en mängd olika tillstånd. LÄS MER