Sökning: "Annika Södergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Södergren.

  1. 1. KrAmi- Stöttar, Motiverar och Garanterar : -En kvalitativ studie av KrAmi deltagares empiriska upplevesler av verksamma delar i KrAmi programmet

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Annika Södergren; Emma Larsson; [2007]
    Nyckelord :Grundad teori; Stöd; Motivation; Gör sitt jobb; KASAM;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats har varit, att undersöka vad som enligt deltagarna har varit det mest betydelsefulla innehållet i KrAmi-programmet. För att få fram det relevanta i klienternas upplevelser av vad som varit verksamt i KrAmi valde vi att använda oss av Grundad teori. LÄS MER