Sökning: "Annika Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Annika Samuelsson.

 1. 1. Hur uppfattar rektorer och specialpedagoger sitt ansvar för de särskilt begåvade eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claire Samuelsson; Annika Albihn; [2019]
  Nyckelord :ansvar; rektor; specialpedagog; systemteori; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractExamensarbete: 15 hp Program: Specialpedagogprogrammet SPHAH 16, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hpNivå: Avancerad nivå Datum: 2019-05-20Titel: Hur uppfattar rektorer och specialpedagoger sitt ansvar för de särskilt begåvade eleverna?How do principals and special need coordinators view their responsibility regarding gifted students? .. LÄS MER

 2. 2. "Vi måste bygga upp strategier för eleverna för att undvika att de känner sig misslyckade" : -En fallstudie om pedagogiskt arbete som används för att främja språk-, skriv -och läslärande hos elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Juliana Samuelsson; Annika Gill; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; proximal utvecklingszon; samspel; scaffoldings; språk-; skriv- och läsutveckling; språkstörning; synligt lärande;

  Sammanfattning : Eftersom dagens informationssamhälle ställer stora krav på språkliga färdigheter, framförallt läsning och skrivning, vill vi med denna studie bidra med kunskap om språkstörning, hur svårigheterna yttrar sig i språk-, skriv- och läsutvecklingen samt hur hinder kan undanröjas genom att som pedagog vara medveten om vilka främjande strategier som finns. Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av pedagogiskt arbete som används för att främja språk-, skriv- och läslärande hos elever med språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Ätstörningsspecifik reflektiv funktion : samband med affektmedvetenhet, självskattad anknytningsstil och ätstörningssymtom

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Annika Wallin; Karin Samuelsson; [2013]
  Nyckelord :SRF-ED; ACI-S O; ätstörning; anknytning; affektmedvetenhet; symtomspecifik reflektiv funktion;

  Sammanfattning : Syftet var att utvärdera en ny intervju, SRF-ED, Symptomspecific Reflective Functioning - Eating Disorders. Intervjun blev validerad i förhållande till ätstörningssymtom, anknytningsstil och affektmedvetenhet. Sammanlagt deltog 22 personer, 21 kvinnor och en man. LÄS MER

 4. 4. Folksonomi på webben : indexeringskonsistens och konstruktion av taggar bland Delicious användare

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Annika Samuelsson; [2010]
  Nyckelord :folksonomi; delicious; indexering; indexeringskonsistens; social taggning;

  Sammanfattning : The aim for this master’s thesis is to investigate the indexing consistency in a folksonomy Delicious. This is done by investigating how users construct tags. By applying a semiotic perspective and use analysis of content the occurrences of inflected forms, hyponymy, meronymy and users own tag creations were established. LÄS MER

 5. 5. Lek är jätteviktigt!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Annika Larsson; Marina Widlund; [2010]
  Nyckelord :lek; pedagog; lärande; utveckling; miljö;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Leken är ett stort begrepp och många forskare har försökt beskriva den. Detsom de flesta kommit fram till är att den är lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och attmedel dominerar över mål (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999, s. 84). LÄS MER