Sökning: "Annika Wieselgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Wieselgren.

  1. 1. Kreditgivaransvaret - en grund för jämkning?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Annika Wieselgren; [2002]
    Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Bankerna har alltid intagit en mycket viktig position och särställning i samhället. Detta har lett till att bankverksamheten kommit att utsättas för en omfattande granskning och kontroll. Genom lagstiftning har man försökt att skydda den enskilda individen, det vill säga bankkunden. LÄS MER