Sökning: "Anny Fabiana Anny Alcocer Justiniano"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anny Fabiana Anny Alcocer Justiniano.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter vid vårdrelaterade infektioner : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

    Författare :Anny Fabiana Anny Alcocer Justiniano; Atena Soleiman Nejad; [2022]
    Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; uppfattningar; Vårdrelaterade infektion;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett den mest förekommande vårdskadan. Den mest effektiva metoden för att motverka VRI är tillämpningen av handhygien och övriga hygienrutiner. I Sverige finns konkreta riktlinjer på handhygienrutiner oavsett vårdenhet och trots det förekommer ändå VRI. LÄS MER