Sökning: "Anpassning"

Visar resultat 21 - 25 av 2435 uppsatser innehållade ordet Anpassning.

 1. 21. Barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. : En kvalitativ studie kring förskollärares bemötandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Mäkelä Öhlund; [2020]
  Nyckelord :Mer ledning och stimulans; särskilt stöd; behov; barn; förskola; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur förskollärare i förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn som behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Utifrån studiens syfte utformades två frågeställningar: Hur uppmärksammar och bemöter förskollärare barn som är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan? Samt vilket stöd ges till barn i förskolan med behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan?   Studien byggde på en kvalitativansats och använde sig av semistrukturerade intervjuer för insamlandet av data. LÄS MER

 2. 22. Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi : En kvalitativ studie om hur restaurangbranschen anpassat sin kommunikationsstrategi under spridningen av coronaviruset

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Henry Forsman; Julia Weideborn; [2020]
  Nyckelord :Kris; Kommunikation; Kommunikationsstrategi; Varumärke; Sociala medier; Budskap; Frekvens; Word of mouth;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi Författare: Henry Forsman och Julia Weideborn Handledare: Hans Allmér Examinator: Kaisa Lund Kurs: 2FE77E - Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, vårterminen 2020. Problemformulering: Spridningen av coronaviruset har försatt samhället i en prekär sits för bedrivande av restaurangverksamhet. LÄS MER

 3. 23. Anpassningsbara managementkoncept från privat till offentlig sektor : Översättning av lean från idé till praktik i en statlig myndighet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pamela Said; [2020]
  Nyckelord :Management concept; lean; institutional theory; Scandinavian institutionalism; translation theory; public authority.; Management-koncept; lean; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori; översättningsteori; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : In the context of New Public Management, concepts such as lean have had a major impact among organizations in recent years with efficiency ideas based on customer focus. Moreover, the benefits of lean have served as solutions to the problems and challenges facing the public service. LÄS MER

 4. 24. Tillväxt, anpassning eller statens ansvar? : om en landsbygdskommuns hantering av befolkningsminskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Klara Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Population decline; Rural shrinkage; Municipal policy; Growth strategies; Adaptation strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite stable growth in the national population, many rural municipalities in Sweden are suffering from persistent population decline. Because of the severe consequences this has for their economy and capacity to deliver welfare, many are anxious to find strategies to deal with the situation. LÄS MER

 5. 25. ”Jag tänker bättre när jag får utmaningar” : En kvalitativ studie om rektorers och förskollärares erfarenheter om särskilt begåvade barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Carlsson; Mickaela Hesselberg; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade barn; pedagogiskt ABC; kvalitativ intervju; rektorer; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka rektorers och förskollärarnas erfarenheter av särskilt begåvade barn i förskolan, samt hur förskollärarna beskriver de anpassningar som görs i undervisningssituationer för särskilt begåvade barn och hur rektorer beskriver anpassningar när det gäller särskilt begåvade barn i förskolan. För att undersöka vårt syfte använde vi oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju. LÄS MER