Sökning: "Ansgar Engström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ansgar Engström.

  1. 1. Ambulanspersonal - Förekomst och hantering av posttraumatiskt stressyndrom

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ansgar Engström; Max Joselovsky; [2021-06-28]
    Nyckelord :Ambulans; Ambulanspersonal; Ambulanssjuksköterska; Posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; Coping; Copingstrategier;

    Sammanfattning : BakgrundAmbulanspersonal vistas regelbundet i en arbetsmiljö som kan innebära upprepade trauman,komplexa situationer där viktiga beslut tas under tidspress. Det kan orsaka allvarligastressreaktioner såsom utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. LÄS MER