Sökning: "Ansiktsuttryck"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet Ansiktsuttryck.

 1. 1. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 2. 2. Kommunikation inom kortspel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ella Ek; Markus Koffman; [2023]
  Nyckelord :Communication; Cardgame; UNO; Voice-chat; Text-chat; Emotes; Experiment; Interviews; Social interaction; Game development; Kommunikation; Kortspel; UNO; Röstchatt; Textchatt; Emotes; Experiment; Intervjuer; Social interaktion; Spelutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur olika kommunikationsmedel påverkar kortspelare, och vilken kommunikationsmetod som skulle vara mest gynnsam i olika situationer. Foruminlägg indikerar att bristen på kommunikationsmetoder i kortspel är ett problem, eftersom det begränsar social interaktion mellan spelare. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns trygga relationer till pedagoger utifrån deras verbala och icke-verbalak ommunikation : - En kvalitativ observationsstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Grattan; Johanna Gullberg; [2023]
  Nyckelord :Attachment; security; comfort; relationships; secure base; safe haven; children; preschool teacher; verbal and non-verbal communication; interaction.; Anknytning; trygghet; tröst; relationer; trygg bas; säker hamn; barn; pedagog; verbal och icke-verbal kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Trygga relationer mellan pedagog och barn har minskat i förskolan. Trots det visar tidigare forskning på det tydliga samband som finns mellan barns trygghet och deras utveckling samt lärande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikationsbarriärer i patientarbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Hammarlund; Marika Tashima; [2023]
  Nyckelord :Communication; Communication barriers; Nurse-patient relation; Person-centered care; Nurse; Patient; Strategies; Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Vårdrelation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Patient; Strategier ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra lidande och främja hälsa. I det dagliga omvårdnadsarbetet är kommunikation ett av många verktyg som används. Information till patienten ska vara anpassad efter individuella förutsättningar och det ska säkerställas att patienten förstått. LÄS MER

 5. 5. Hundägares identifiering av tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Reiner; Julia Svensson Rosenlund; [2023]
  Nyckelord :smärtbedömning; hund; tecken på smärta; ortopedisk smärta; kronisk smärta; smärtprotokoll; smärttecken;

  Sammanfattning : Hundägare söker ofta veterinärvård när deras hund har smärta, vid dessa möten är det av vikt att djurhälsopersonal har kunskapen att utföra en god smärtbedömning och besluta om lämplig smärtlindring. Likväl har hundägares förmåga att identifiera tecken på smärta en stor roll i att minska hundars lidande och öka deras välfärd. LÄS MER