Sökning: "Anställningsbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet Anställningsbarhet.

 1. 1. "Majoriteten av de som pluggar idag pluggar inte för akademin utan för arbetslivet och näringslivet" : - En studie som undersöker personalvetares syn på utbildningens betydelse för anställningsbarhet och professionalisering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Matilde Lundström; Ebba Lundell; [2024]
  Nyckelord :Personalvetarutbildning; teori; praktik; anställningsbarhet; profession;

  Sammanfattning : Genom inledande bakgrundsinformation över de olika universiteten och högskolorna i Sverige som erbjuder personalvetarutbildning, konstateras att det finns många likheter men också olikheter mellan utbildningsupplägg. Vissa av universiteten har en starkare anknytning till arbetslivet med mer praktikrelaterade moment medan andra är mer teoretiskt inriktade. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar - ett växande arbetassätt : En grundad teoristudie om effektiviten inom globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktoria Öst; [2024]
  Nyckelord :Grundad teori; globala virtuella team; effektivitet; individuellt ansvar; frihet under ansvar; Grounded theory; global virtual team; effciency; individual responsibility; freedom with responsibility;

  Sammanfattning : I denna socialpsykologiska uppsats har jag undersökt effektiviteten inom globala virtuella team. Ämnet är relevant att studera då dagens föränderliga arbetsvillkor ställer höga krav på anställningsbarhet och globala virtuella team är ett ökande arbetssätt. Detta arbetssätt är komplext och ställer höga krav på teammedlemmar. LÄS MER

 3. 3. "Hoppas att jag får en anställningsintervju åtminstone” : En narrativ studie om nyexaminerade personers upplevelser av arbetssökningsprocesser i relation till anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Maja Ulricson; Vilma Lishajko; [2023]
  Nyckelord :Narrativ teori; Arbetssökande; Nyexaminerade; Karriäridentitet; Anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Att söka arbete kan vara utmanande och stressfullt, inte minst för nyexaminerade som ska ta sitt första steg ut på arbetsmarknaden. Det är en tid präglad av individuell anpassning, där behovet av att vara anställningsbar är avgörande för att möta arbetsmarknadens krav. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte alltid man vet exakt vad man behöver” : Kommunala arbetsmarknadsinsatser för ökad anställningsbarhet – arbetssökandes upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Fabian Buebo; Linnéa Sonidsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Individen i tiden - en för alla och alla för mig : En kvalitativ studie om nyexaminerade personalvetares upplevelser kring deras anställningsbarhet och vem som bär ansvaret enligt dem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Gruneau; Elin Berglund; [2023]
  Nyckelord :Employability; higher education; HR; human resource graduates; employee; Anställningsbarhet; högre utbildning; HR; nyexaminerade personalvetare; medarbetare;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka nyexaminerade personalvetares självupplevda anställningsbarhet och få en nyanserad förståelse för vem som bär ansvaret för anställningsbarheten. Studien har utgått från följande tre forskningsfrågor: I vilken utsträckning upplever personalvetare att de är anställningsbara efter avslutad akademisk utbildning? och Vem ansvarar enligt personalvetares upplevelser för deras anställningsbarhet på arbetsplatsen? och Vem bör enligt personalvetare ta ansvar för deras anställningsbarhet? Dessa frågeställningar har besvarats genom en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta nyexaminerade personalvetare. LÄS MER