Sökning: "Ansvarsområden i företag"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Ansvarsområden i företag.

 1. 1. Dras alla konsumenter över samma kam? : Svenska företags utformning av marknadsföringsstrategier på den internationella marknaden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tova Engman; Axel Tisell; [2021]
  Nyckelord :Anpassning; standardisering; cross-cultural marketing; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Standardisering och anpassning är två marknadsföringsstrategier som flitigt debatterats under decennier bland forskare. Begreppet standardisering innebär att ett företag väljer att utforma sin marknadsföring på samma sätt genom flera kanaler och på flera marknader. LÄS MER

 2. 2. Requirement Management in Product Development in B2B : A Study on the Process of Capturing Customer Requirements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ILAKIA AMIRTHALINGAM; NADJA ZAHIRALDINNI; [2020]
  Nyckelord :Customer involvement; customer integration; product development; software development; international customers; obstacles; customer relationship; customer requirement; customer need; methods for mapping requirements; Kundinvolvering; kundintegration; produktutveckling; mjukvaruutveckling; internationella kunder; hinder vid kundinvolvering; kundrelation; kundkrav; kundbehov; metoder för kartläggning av krav;

  Sammanfattning : Our world is ever-changing hence the surroundings ought to develop accordingly. This applies particularly to the product development process and therefore, it is of high priority to adapt to the changes. This can be achieved by observing the market and especially the customers. LÄS MER

 3. 3. Förhållningssätt av både chefer och anställda kring distribuerat ledarskap på ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Veronica Persson; [2020]
  Nyckelord :Distribuerat ledarskap; ledningen; medarbetare; teammedlemmar; ansvarsfrihet; motivation; delade målen; internt koncept; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva hur både chefer och anställda, i ett svenskt företag inom teknik och installation branschen, resonerar om och reflekterar kring de centrala aspekterna inom ”distribuerat ledarskap”, såsom ansvarsfrihet, internt koncept, som inkluderar delade målen, socialt stöd och möjligheten till att få sin röst hörd samt utbildning. Ytterligare syfte har varit att beskriva hur chefer resonerar kring ett möjligt förändrat synsätt kring dessa aspekter från att tidigare ha varit medarbetare till att de nu själva är chefer. LÄS MER

 4. 4. Design and Implementation of Systematic Production Analysis - Collecting and analysing production data to monitor and improve OEE using a commercial production monitoring software

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Albert Larsson; Elsa Höjbert; [2020]
  Nyckelord :Systematic Production Analysis; Overall Equipment Effectiveness; Production Disturbance Reasons; Human Machine Interface; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis project was to design and implement a systematic procedure to analyse and improve OEE for Nolato Meditech using a specific commercial production monitoring system, as well as solving operational system issues and evaluating the performance of the system. The method employed consisted of learning the software, adapting it to comply with the given production environment, collecting appropriate production disturbance reasons and investigating current organisational structures at the company. LÄS MER

 5. 5. Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hedman; Malin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. LÄS MER