Sökning: "Antal invandrare i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Antal invandrare i Sverige.

 1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Riksdagspartiernas mål, problembilder och åtgärder angående den svenska bostadsbristen : Inför valet 2018 till coronapandemin 2020

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :William Ulrici; [2020]
  Nyckelord :bostadsbrist; Sverige; bostadsbyggande; bostadspolitik; riksdagspartierna; mål; problembilder; åtgärder; centraliserande; decentraliserande; mandat;

  Sammanfattning : We are living in times of change. Except when it comes to the Swedish housing shortage, which is ever ongoing, year after year. Housing is a matter of importance to many and the shortage is therefore an engaging subject within different societal debates as well as within politics. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar invandrarkvinnornas deltagande i mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vasiliki Douka; Irena Rupliene; [2019-08-22]
  Nyckelord :mammografi; screening; bröst; cancer; bröstcancer; invandrare; Europa; barriär; participation; hinder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och påverkar cirka 2,1 miljoner kvinnor varje år och orsakar det största antalet cancerrelaterade dödsfall i hela världen. I Sverige är mammografiscreening en kostnadsfri regelbunden undersökning för friska kvinnor mellan 40 och 74 år, för att tidigt upptäcka bröstcancer. LÄS MER

 4. 4. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelse av Sfi Svenska För Invandrare : Man hör mycket från andra skolor men min var jättebra

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska för invandrare Sfi ; vuxna nyanlända; svenska som andraspråk; grundläggande vuxenutbildning; kritisk fenomenologi; etablering.;

  Sammanfattning : Eftersom Svenska för invandrare (Sfi) både är ett allmänt debatterat område samtidigt som det är ett sparsamt kartlagt forskningsområde undersöker den här studien Sfi-utbildningen utifrån ett elevperspektiv. Genom en kritiskt fenomenologisk ansats ges elevernas enskilda upplevelser utrymme att höras. LÄS MER