Sökning: "Anthony Giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden Anthony Giddens.

 1. 1. Ibland handlar det bara om att så ett frö till någonting : En intervjustudie kring hur samhällskunskapslärare inom SiS främjar medborgarbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Tavajoh; [2022]
  Nyckelord :SiS- skola; medborgerligt deltagande; framtidssyn; tillit; självförtroende; relationsskapande; undervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how social study teachers within SiS perceive their students' vision of the future, their view of civic participation, and how the teachers work to promote a positive view among their students. The study is based on teachers' perspective on teaching in SiS-schools, both in youth homes and closed youth care. LÄS MER

 2. 2. "Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Dina Bentelid; [2022]
  Nyckelord :mental health; identity; Inger Edelfeldt; contemporary phenomena; psykisk ohälsa; identitetsskapande; Inger Edelfeldt; samtidsfenomen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. LÄS MER

 3. 3. Den personliga korrespondensen : En komparativ analys mellan hur det intima visas i brevromanerna Pamela or Virtue Rewarded och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ina Sollander Jergeby; [2022]
  Nyckelord :Litteratur; intimitet; korrespondens; Pamela; Samuel Richard; Montecore; Jonas Hassen Khemiri; Margret Doody; Thomas O Beebee; Yvonne Leffler; Janet Gurkin Altman; Anthony Giddens; Georg Simmel; Jürgen Habermas; Richard Sennet; Jon Helgason;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den hybrida arbetsplatsen - Det nya normala? : En kvalitativ fallstudie om vilka strukturer som skapas på en hybrid arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofie Enzell; Amanda Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Communication processes; digitalization; structures; structuration theory; Covid-19 pandemic; hybrid workplace; Kommunikationsprocesser; digitalisering; struktur; struktureringsteorin; Covid-19-pandemin; hybrid arbetsplats;

  Sammanfattning : Many organizations needed to have a remote workplace during the Covid-19 pandemic, which has led to many organizations now having a hybrid workplace after the pandemic. To understand this phenomenon, there is an importance of understanding the structures that appear within organizations that have a hybrid workplace. LÄS MER

 5. 5. Spindeln i nätet : En kvalitativ studie om nyutexaminerade kommunikatörers roller och förväntningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Hansson; [2022]
  Nyckelord :communication; roles; workplace communication; public sector;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to examine what roles newly graduated communicators are ascribed in the workplace, and what expectation the workplace places on newly graduated communicators. The theoretical framework is based on Anthony Giddens’ thesis on modernity, as well as a revised version of Erving Goffman’s thesis on roles, adapted to the roles of communicators. LÄS MER