Sökning: "Antikonception"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Antikonception.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar kvinnors beslut om intrauterina preventivmedel : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Gimnes; Julia Wagner; [2021]
  Nyckelord :women; contraception; intrauterine contraceptives; IUD; factors; use; systematic literature review; kvinnor; antikonception; intrauterina preventivmedel; IUD; faktorer; användning; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge använt olika metoder för att skydda sig mot graviditet. Omkring 1,1 miljarder kvinnor världen över är i behov av preventivmedelsrådgivning och familjeplanering. Ett av de vanligaste reversibla preventivmedlen är intrauterina preventivmedel. Det är ett säkert preventivmedel och ett allt mer populärt sådant. LÄS MER

 3. 3. Bidragande faktorer till valet av LARC vid strukturerad preventivmedelsrådgivning på ungdomsmottagning : Klusterrandomiserad kontrollerad interventionsstudie i Stockholms län

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Thored; Freja Wikström; [2021]
  Nyckelord :Contraceptive agents; Contraceptive devices; Counseling; Long-Acting Reversible Contraception; Nurse midwives; Youth clinics.; Antikonception; Barnmorskor; Barriärpreventivmedel; Långverkande reversibla preventivmetoder; Rådgivning; Ungdomsmottagningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors behov av modern familjeplanering är inte tillgodosett. Samhällsekonomiska vinster finns att hämta om fler använder långverkande reversibla preventivmedel (LARC), i stället för mindre effektiva kortverkande metoder. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors attityder och värderingar till antikonception : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Söder; Terese Svensson; [2020]
  Nyckelord :young women; attitudes; contraception; perception; birth control;

  Sammanfattning : Den sexuella debuten sker i yngre åldrar än tidigare. Unga kvinnor har en riskfylld sexuell livsstil, aborttalen ökar liksom prevalensen av könssjukdomar. Detta får konsekvenser på den sexuella och reproduktiva hälsan. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors erfarenheter av hormonell antikonception : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Borg; Clara Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :hormonell antikonception; preventivmedel; unga kvinnor; biverkning; erfarenhet; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : Hormonella preventivmedel var initialt en frigörelse för kvinnan. I takt med att kvinnor idag har en tidig samlagsdebut och samtidigt väljer att senare bilda familj krävs det effektiva preventivmedel. LÄS MER