Sökning: "Anton Angwald"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Angwald.

  1. 1. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
    Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

    Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER