Sökning: "Anton Ascard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Ascard.

  1. 1. Ekologisk produktion : ekologisk växtföljd med ekonomiska aspekter

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Anton Ascard; Tord Nilsson; [2017]
    Nyckelord :ekologisk produktion; växtnäringsbalans; växtföljd;

    Sammanfattning : Detta arbete är en förstudie inom området att hitta en hållbar ekologisk växtföljd som ekonomiskt kan konkurrera med en konventionell odling. Målet med denna studie är att undersöka om det finns en möjlighet att få samma ekonomi på en KRAV‐certifierad växtodlingsgård som på en konventionell växtodlingsgård. LÄS MER